☎️ Centrála E-SHOP Rybárstvo CARPIO, info: +421 907 857 319 (Po-Pia: 8:00-17:00, So: 8:00 - 12:00) ✉️ E-mail: eshop@carpio.sk

  

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

spoločnosti CARPIO plus s.r.o., so sídlom Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 50 699 776, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 42468/N (ďalej len ako „CARPIO“ alebo „predávajúci“), adresa predajne Rybárstvo CARPIO, Námestie hrdinov 11, 942 01 Šurany, tel.č.: +421 907 857 319, e-mail: eshop@carpio.sk.


Čl. I

1. Tento reklamačný poriadok spoločnosti CARPIO tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) spoločnosti CARPIO a platí vo vzťahu ku kupujúcim, resp. kupujúcemu, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov (ďalej len ako „kupujúci“).

2. Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť CARPIO pre účely riadnej informovanosti kupujúcich o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovarov a/alebo služieb (ďalej aj „vecí“), dodaných predávajúcim kupujúcemu, v súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „Občiansky zákonník“).


Čl. II

1. CARPIO zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcemu. Reklamovať je možné výlučne tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Kupujúci je povinný vec pri jej prevzatí skontrolovať a pri používaní veci dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie veci v záručnom liste alebo návode na používanie, je povinný tiež užívať a ošetrovať vec v súlade s jej prirodzenou životnosťou./p>

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá CARPIO za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Kupujúci musí uplatniť vady u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

4. Ak sa vyskytne na zakúpenej veci vada, kupujúci má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci s kúpnou zmluvou a to počas záručnej doby danej veci. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcemu.

5. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, minimálne 12 mesiacov.

6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak tieto práva zaniknú.

8. CARPIO nezodpovedá za vady:

a) ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom kupujúceho, nadmerným zaťažovaním alebo mechanickým poškodením tovaru,

b) o ktorých kupujúci pri prevzatí veci vedel, resp. bol na ne vyslovene upozornený,

c) pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny veci,

d) ktoré sú spôsobené bežným opotrebením veci spôsobeného jej bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu,

e) ktoré vyplývajú z povahy výrobku, ktorých životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napr. batérie),

f) pri použitých veciach za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,

g) ktoré kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom,

h) ak prišlo k porušeniu ochrannej plomby na veci,

i) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.),

j) vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho doručenia prepravnou spoločnosťou a

k) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

9. Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu, je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Predávajúci odporúča kupujúcemu rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci svojím podpisom kuriérovi vyhlasuje, že obal je nepoškodený.


Čl. III

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu osobne v predajni Rybárstvo CARPIO na adrese Námestie hrdinov 11, 942 01 Šurany (ďalej len „predajňa“ alebo „Rybárstvo CARPIO“) počas prevádzkovej doby alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie doručením reklamovaného tovaru spolu s reklamačným formulárom na adresu predajne. Uvedené platí aj v prípadne kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://carpio.sk/.

2. Balenie a spôsob doručenia reklamovaného tovaru, ktoré kupujúci použije, by mali byť bezpečné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za tovar, ktorý sa poškodí alebo stratí počas doručenia a nepreberá reklamovaný tovar odoslaný na dobierku. Takáto zásielka bude odmietnutá a vráti sa späť na adresu odosielateľa (kupujúceho).

3. Pri uplatnení reklamácie osobne v predajni CARPIO je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru u predávajúceho (pokladničný doklad) alebo inak hodnoverne preukázať, že vec kúpil od predávajúceho. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, k tovaru je nutné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, ktorý slúži ako záručný list a priložiť vyplnený reklamačný formulár. Reklamačný formulár je k dispozícii v predajni CARPIO a na internetovej stránke predávajúceho: https://carpio.sk/reklamacny-poriadok.

4. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru podľa § 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj „reklamačný protokol“). Kupujúci poskytne za účelom riadneho vybavenia reklamácie svoje kontaktné údaje (napr. kontaktnú adresu, email a tel. číslo). Predávajúci v Reklamačnom protokole presne označí vady tovaru v súlade s § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa, poučí kupujúceho o jeho právach (práva zo zodpovednosti za vady uvedené v Čl. IV bodoch 1 a 2 nižšie), uvedie na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje a určí spôsob vybavenia reklamácie. Ak nie je možné spôsob vybavenia reklamácie určiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnoteniu stavu veci, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu veci za novú.

5. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie (nie osobne), CARPIO doručí reklamačný protokol kupujúcemu ihneď; ak nie je možné reklamačný protokol doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; reklamačný protokol sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie a že musí strpieť odovzdanie alebo sprístupnenie reklamovanej veci, riadne očistenej a so všetkými súčiastkami, inak nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.

7. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty alebo SMS správou (podľa dohody so kupujúcemu) a zároveň kupujúcemu doručí e- mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. V prípade, ak predávajúci po uplynutí 30 – dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nesplnil svoju povinnosť a reklamáciu nevybavil, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu za tovar alebo po dohode so kupujúcemu má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový.


Čl. IV

1. Práva zo zodpovednosti za vady prislúchajú kupujúcemu v závislosti od toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná. Pri odstrániteľných vadách tovaru, má kupujúci právo, aby mu bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. CARPIO je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci (alebo ak sa vada týka len súčasti veci, tak výmenu tejto súčasti), len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť (vrátenie kúpnej ceny). Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu v prípade, ak je vada síce odstrániteľná, ale pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady), nemôže kupujúci vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Kupujúci je po poučení o jeho právach podľa čl. IV bodov 1 a 2 oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv si uplatňuje a je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil, bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie, aby mohol predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie (Čl. III bod 4 vyššie).

4. Pri výmene veci za novú je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu vec pôvodne dodanú.

5. Ak má vec vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.


Čl. V

1. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opravenej veci,

b) výmenou veci,

c) vrátením kúpnej ceny veci,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny veci,

e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia (vymenenej veci, opravenej veci, peňazí), alebo

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie.

2. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si vec prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadnej vec za vec bez vád, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka – záručná doba na poskytnutú súčiastku začne plynúť od prevzatia súčiastky.

3. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy veci, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci je aj v tomto prípade povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Pri vydaní veci po vybavení reklamácie uplatnenej osobne (Čl. III bod 4 vyššie) je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá na reklamáciu (reklamačný protokol), preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), alebo iným spôsobom hodnoverne preukázať oprávnenie prevziať reklamovanú vec, inak môže predávajúci odmietnuť vec vydať.

7. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením reklamácie, toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre uplatnenie vád, inak právo zanikne.

8. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

9. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.


Čl. VI

1. Pokiaľ kupujúci (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, tel. č. 02/5827 2123, email: ars@soi.sk, adr@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo spor riešiť aj prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy alternatívneho riešenia sporov – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

3. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


Čl. VII

1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný dňom 1.2.2019.

2. Predávajúci si plní povinnosť riadne informovať spotrebiteľov podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnením tohto reklamačného poriadku v predajni Rybárstvo CARPIO, Námestie hrdinov 11, 942 01 Šurany a na svojej internetovej stránke: https://carpio.sk/reklamacny-poriadok.

3. Predávajúci je oprávnený vykonať úpravy a zmeny reklamačného poriadku v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na práva a povinnosti spojené s uplatnením reklamácie sa vždy vzťahuje reklamačný poriadok, ktorý bol platný a účinný v čase kúpy veci (uzavretia kúpnej zmluvy).

Odber noviniek

Buďte vždy v obraze, odoberajte novinky, tipy, triky a motiváciu k maximálnemu výkonu!