☎️ Centrála E-SHOP Rybárstvo CARPIO, info: +421 907 857 319 (Po-Pia: 8:00-17:00, So: 8:00 - 12:00) ✉️ E-mail: eshop@carpio.sk

  

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Carpio Plus s. r. o.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, obchodnou spoločnosťou CARPIO plus s.r.o., so sídlom Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 50 699 776, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 42468/N (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, https://carpio.sk/.

Kontaktné údaje predávajúceho:

CARPIO plus s.r.o.

Sídlo: Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr

IČO: 50 699 776

DIČ: 21 20 426 022

IČ-DPH: SK 21 20 426 022

Spoločnosť CARPIO plus s.r.o. je je platcom DPH.

Telefón: +421 907 857 319

(dostupný v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 17.00 hod, v sobotu od 8:00 do 12:00)

E-mail: eshop@carpio.sk

Číslo účtu pre platby prevodom: VÚB Banka

IBAN: SK35 0200 0000 0037 8161 0859

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/772 02 16

fax č. 037/772 00 24


Kupujúcim je fyzická osoba (spotrebiteľ podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), alebo právnická osoba (podnikateľ podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), ktorá si objedná tovar, poskytne svoje osobné údaje v zmysle náležitostí požadovaných na realizáciu objednávky, a ktorá odoslala predávajúcemu elektronickú objednávku spracovanú systémom internetového obchodu, https://carpio.sk/.

Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu, https://carpio.sk/. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje mu tovary objednávať prostredníctvom tohto internetového obchodu.

Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom internetového obchodu a zo strany kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci vyhlasuje, že si všeobecné obchodné podmienky v plnom rozsahu prečítal a porozumel ich obsahu, na znak čoho zaslal predávajúcemu elektronickú objednávku.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho.

Cenou za tovar sa rozumie suma uvádzaná na internetom obchode, https://carpio.sk/ jednotlivo pri každom tovare, ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu.

Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Sú uvedené vrátane DPH. Náklady spojené s prepravou tovaru nie sú zahrnuté do tejto ceny za tovar. Výška prepravných nákladov záleží od ceny objednávky resp. od váhy objednaného tovaru (viď. VIII. Poplatky za prepravu).

II. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene a spolu s tovarom, alebo dodatočne, zaslať kupujúcemu všetky dokumenty týkajúce sa tovaru v slovenskom jazyku.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu predávajúcemu ako aj uhradiť poplatky súvisiace s prepravou a preskúmať tovar a obal tovaru pri jeho prevzatí.

III. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

Objednanie tovaru vzniká výlučne na základe riadne vyplnenej elektronickej objednávky na internetom obchode, ktorú kupujúci zašle predávajúcemu. Odoslaná elektronická objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).

Po vytvorení objednávky v internetovom obchode predávajúci zašle kupujúcemu automaticky informatívny e-mail s potvrdením prijatia objednávky. O detailoch objednávky a predpokladanom termíne dodania tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu v záväznom akceptačnom e-maily.

Zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu (akceptačný e-mail), t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

IV. CENA TOVARU

Pri každom tovare je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená cena tovaru v mene „EUR.“ Táto cena za tovar je konečná, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia.

Pred odoslaním elektronickej objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, a to už vrátane nákladov spojených s prepravou tovaru. Konečná cena za tovar a náklady súvisiace s prepravou je uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.

Cena za tovar a služby objednané kupujúcim môžu byť dodatočne upravené len na základe predchádzajúcej vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami a s písomným súhlasom kupujúceho.

Všetky akcie uvedené na internetovom obchode platia do odvolania alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke, individuálne zľavy alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za tovar v internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba na dobierku
 • platobnou kartou (pri platbe vopred)
 • platba prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho
 • platba v hotovosti (pri osobnom prevzatí objednávky v predajni Rybárstvo CARPIO).

V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky a vystavení zálohovej faktúry, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

Kupujúci je povinný uhradiť celkovú cenu za tovar spôsobom, ktorý si zvolí v elektronickej objednávke. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou na mieste odovzdania tovaru prostredníctvom kuriéra (spoločnosť GLS) vrátane ceny za prepravu tovaru, či Slovenskej pošty, platbou kartou cez platobnú bránu predávajúceho alebo uhradením kúpnej ceny na účet predávajúceho pod variabilným symbolom (číslo objednávky), ktorý platbu identifikuje, a to najneskôr v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.

VI. DODANIE TOVARU A DODACIE LEHOTY

Ak sa nedohodlo inak, predávajúci internetového obchodu sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do 30 dní od uzavretia zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o prípadnom predĺžení dodacej lehoty. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho písomne vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci stanovil v elektronickej objednávke.

V prípade uvedenia na internetovom obchode, že tovar je „na sklade“ znamená to, že predávajúci tovarom disponuje fyzicky na sklade a v počte, ktorý je uvedený na internetovom obchode. V prípade uvedenia na internetovom obchode, že pri tovare je uvedené „posledný kus“ znamená to, že predávajúci tovarom disponuje fyzicky na sklade a to iba posledným kusom z uvedeného tovaru. Odoslanie tovaru je tak možné v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov, a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

V prípade uvedenia na internetovom obchode, že tovar je ,,na centrálnom, alebo externom sklade“ znamená to, že tovar majú fyzicky na sklade dodávatelia a distribútori predávajúceho v počte, ktorý je uvedený na internetovom obchode. Odoslanie tovaru zo strany predávajúceho je tak možné v rozmedzí 2 až 5 pracovných dní.

V prípade uvedenia na internetovom obchode, že tovar je „na objednávku“ znamená to, že jeho dostupnosť predávajúci preverí u svojich dodávateľov a distribútorov. Predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho ohľadom možného termínu dodania.

V prípade bezhotovostného bankového prevodu vopred, ktorý si kupujúci zvolí ako spôsob platby, predávajúci odosiela tovar až po pripísaní celkovej ceny za tovar na účet predávajúceho (cena za tovar a prepravné náklady).

VII. MIESTO A SPÔSOB DODANIA TOVARU

Za miesto dodania tovaru sa považuje miesto, ktoré kupujúci určil ako miesto odovzdania tovaru a do ktorého je tovar dodávaný.

Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, týmto sa zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu, určené podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti (GLS). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Podpísaním dodacieho listu kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený. Predávajúci nezodpovedá za neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru od predávajúceho resp. prepravcu (kuriér, Slovenská pošta), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Predávajúci do každej zásielky prikladá faktúru – daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. V prípade, ak tento doklad absentuje v zásielke, kupujúci bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí predávajúceho telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Predávajúci najneskôr v nasledujúci deň zašle kupujúcemu tento daňový doklad, a to spôsobom podľa dohody s kupujúcim.

VIII. POPLATKY ZA PREPRAVU

Poplatky za prepravu je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou za tovar tak, ako je to uvedené v elektronickej objednávke. V internetovom obchode sú všetky ceny tovaru a poplatkov za prepravu konečné, vrátane DPH. K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poplatky za prepravu:

Pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nad 40 € a celkovej hmotnosti objednaného tovaru do 30kg je poštovné zdarma a k cene tovaru sa v tomto prípade nepripočíta poplatok za prepravu (platí pri doprave spôsobe prepravy Slovenskou poštou alebo prepravnou spoločnosťou GLS).

Stále najčastejší spôsob platby. Vaša objednávka je zaslaná poštou alebo kuriérskou službou GLS na Vami zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Tento spôsob platby je možný iba na Slovensku. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach do zahraničia, si vopred dohodneme podmienky, spôsob dodania a platby.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

GLS kuriérska služba:

 • Doručenie balíka / 24 – 48h……………….do 50,00€ / max.30 kg ……………………….. 4,00€ s DPH
 • Doručenie balíka / 24 – 48h……………….nad 50,00 € / max.30 kg…………………….. ZADARMO
 • Doručenie balíka / 24 – 48h……………….nad 30 kg – príplatok…………………………..4,00€ s DPH

DORUČENIE DO ZAHRANIČIA

Pre doručenie tovaru mimo územia Slovenskej Republiky prepravné účtujeme podľa aktuálneho cenníka kuriérskej služby GLS. O presnej cene dopravy do zahraničia Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Po uhradení prevodom na náš účet, Vám bude obratom zaslaný tovar.

Česká republika

GLS kuriérska služba:

 • Doručenie balíka / 48 – 72h………………………………………………………………………………………8,50€ s DPH
 • Doručenie balíka / 48 – 72h……………..nad 100,00 € / max.30 kg…………………….. ZADARMO
 • Doručenie balíka / 24 – 48h……………….nad 30 kg – príplatok…………………………..8,50€ s DPH

(*Tovar je expedovaný do zahraničia až po uhradení faktúry za objednávku, platba na dobierku do zahraničia nie je možná)

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia ceny uvedené v objednávke po dobu 30 dní. Predávajúci po uplynutí tejto doby kupujúceho na prípadnú zmeny poplatku za prepravu upozorní e-mailom.

Osobný odber (len pri platbe vopred)………………………………………………………………….bezplatne

Pri nadmerne ťažkej zásielke (nad 30 kg) je predávajúci povinný informovať kupujúceho vopred s možnosťami dodania tovaru a poplatkov za prepravu.

Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenskej republiky. Poplatky za prepravu do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu na uvedený e-mail do 24 hodín od zaslania objednávky k odsúhlaseniu konečnej ceny za prepravu.

Iné poplatky ani poplatky za balné predávajúci neúčtuje.

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote pokiaľ o to kupujúci požiada, avšak len za predpokladu, že kupujúci vyjadrí súhlas s dodatočnými poplatkami za prepravu, ktoré vzniknú viacnásobným odosielaním tovaru.

IX. STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar bez storno poplatku, a to až do okamihu odoslania tovaru na adresu / odoslania zásielky prepravnej spoločnosti.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom, listom na adresu sídla spoločnosti). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu takisto výlučne písomnou formou.

Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Vo všetkých týchto prípadoch je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

V prípade, ak kupujúci vopred uhradil cenu za tovar, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu úhradu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy/storna prevodom na účet určený kupujúcim.

X. ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar.

Kupujúci je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho, CARPIO plus s.r.o., Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr alebo prostredníctvom trvalého nosiča, elektronickej schránky, eshop@carpio.sk, pričom môže použiť nasledovný formulár (odkaz na link – kliknutím sa stiahne dokument).

Kupujúci je povinný tovar doručiť spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho. Kupujúci doručí predávajúcemu kompletný tovar spolu so všetkými dokumentmi – originálom faktúry s dodacím listom, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy tovar zaslať predávajúcemu nepoškodený, pokiaľ možno v originálnom obale (nie je podmienkou) a nepoužívaný. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme.

Ak kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je značne použitý alebo poškodený alebo neúplný a hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď mu je doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Predávajúci je povinný vrátiť úhradu za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia, ktorý mohol kupujúci využiť pri objednávke tovaru, ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký si kupujúci zvolil pri platbe predávajúcemu, pokiaľ kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy.

Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený kupujúcemu. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písm. c) – písm. f) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov:

 • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ak kupujúci, spotrebiteľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné úhrady kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

XI. ODSTÚPENIE PODNIKATEĽA OD ZMLUVY

Kupujúci v postavení podnikateľa (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ )podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník má právo odstúpiť od zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka alebo iného zákona.

Predávajúci môže v závislosti od stavu tovaru, ktorý by podnikateľ zamýšľal vrátiť, dĺžky uplynutej záručnej doby a aktuálnej ceny tohto tovaru posúdiť možné vrátenie tovaru týmto kupujúcim aj v prípade, ak nie sú splnené podmienky na odstúpenie podnikateľa od zmluvy v zmysle zákona. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie oprávnene vzniknuté náklady v primeranej výške.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný na nahliadnutie občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.

Podstatným porušením zmluvnej povinnosti je omeškanie zmluvných strán s plnením povinností podľa tejto zmluvy.

Poškodená zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť, v prípade, ak to oznámi bezodkladne strane, ktorá je v omeškaní po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.

Odstúpenie od zmluvy je účinné, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške dojednanej v zmluve pre tento prípad, inak ustanovenej podľa § 502 Obchodného zákonníka. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených.

XII. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a zároveň sa na tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, postupuje kupujúci podľa Reklamačného poriadku uvedeného v čl. XIV. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

XIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje kupujúceho sú dojednané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

XIV. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv v prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

Reklamácie sa vybavujú výlučne na adrese internetového obchodu https://carpio.sk/. Kupujúci je povinný doručiť tovar na adresu: CARPIO plus s.r.o., Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá, preto odporúča tovar poistiť.

Reklamovať je možné výlučne tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený uplatňovať si voči predávajúcemu záruku výlučne na vady tovaru, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, ak k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho doručenia prepravnou spoločnosťou a používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

Vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, sú taktiež vyňaté zo záruky.

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na poštovú adresu internetového obchodu, bez dobierky. K tovaru je nutné pripojiť kópiu dokladu o kúpe, ktorý slúži ako záručný list a priložiť vyplnený reklamačný formulár.

Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru podľa dohody s kupujúcim. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade, ak predávajúci po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nesplnil svoju povinnosť a reklamáciu nevybavil, kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takom prípade povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu za tovar alebo po dohode s kupujúcim, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby vada bola odstránená bezplatne, riadne a včas, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci, kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady, výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí),
 • V prípade, že ak má vec súčasne najmenej tri vady, ktoré bránia v riadnom užívaní, spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, také isté právo má kupujúci, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Poškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Predávajúci odporúča kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci svojím podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži ako záručný list a vyplnený Reklamačný formulár (odkaz na link).

XV. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, tel. č. 02/5827 2123, email: ars@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo spor riešiť aj prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy alternatívneho riešenia sporov – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

XVI. AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky údaje uvedené na internetovej stránke, https://carpio.sk/, sú vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu od obchodnej spoločnosti, CARPIO plus s.r.o., zakázané.

XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, platia v rámci uzavretej zmluvy na základe objednávky tovaru z internetovej stránky https://carpio.sk/ výlučne tieto všeobecné obchodné podmienky a akékoľvek iné všeobecné obchodné podmienky tohto kupujúceho sa na tento zmluvný vzťah neuplatnia.

Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, účinnými v čase uzatvorenia zmluvného vzťahu, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním elektronickej objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí, a na znak akceptácie zasiela predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím zmluvy.

Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke https://carpio.sk/.

CARPIO plus s.r.o.

Vo Veľkom Kýry, dňa 1.2.2019

Odber noviniek

Buďte vždy v obraze, odoberajte novinky, tipy, triky a motiváciu k maximálnemu výkonu!