☎️ Centrála E-SHOP Rybárstvo CARPIO, info: +421 907 857 319 (Po-Pia: 8:00-17:00, So: 8:00 - 12:00) ✉️ E-mail: eshop@carpio.sk

  

Vrátenie tovaru

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme objednaný tovar.

Kupujúci je povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť na kontaktnú adresu predávajúceho, CARPIO plus s.r.o., Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr alebo prostredníctvom trvalého nosiča, elektronickej schránky, eshop@carpio.sk, pričom môže použiť formulár, ktorý si jednoducho stiahnete cez link ktorý si nájdete nižšie. (viď prílohy)

Kupujúci je povinný tovar doručiť spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho. Kupujúci doručí predávajúcemu kompletný tovar spolu so všetkými dokumentmi – originálom faktúry s dodacím listom, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy tovar zaslať predávajúcemu nepoškodený, pokiaľ možno v originálnom obale (nie je podmienkou) a nepoužívaný. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci neprevezme.

Ak kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je značne použitý alebo poškodený alebo neúplný a hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci má voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď mu je doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Predávajúci je povinný vrátiť úhradu za tovar, vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia, ktorý mohol kupujúci využiť pri objednávke tovaru, ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký si kupujúci zvolil pri platbe predávajúcemu, pokiaľ kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy.

Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený kupujúcemu. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa § 7 ods. 6 písm. c) – písm. f) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov:

  • c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ak kupujúci, spotrebiteľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné úhrady kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Odber noviniek

Buďte vždy v obraze, odoberajte novinky, tipy, triky a motiváciu k maximálnemu výkonu!