☎️ Centrála E-SHOP Rybárstvo CARPIO, info: +421 907 857 319 (Po-Pia: 8:00-17:00, So: 8:00 - 12:00) ✉️ E-mail: eshop@carpio.sk

  

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady majú za cieľ informovať, akým spôsobom spoločnosť CARPIO plus s.r.o.,IČO: 50 699 776, so sídlom Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 42468/N(ďalej ako „Prevádzkovateľ“) zhromažďuje, spracúva, používa a odovzdáva Vaše osobné údaje (spoločne ďalej „spracúvanie osobných údajov“) najmä v súvislosti s Vašim používaním webovej stránky http://www.carpio.sk . Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.


KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť CARPIO plus s.r.o., IČO: 50 699 776, so sídlom Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 42468/N, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú.

Kontaktné údaje sú uvedené v časti „Otázky a kontakty“ nižšie.


AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Údaje o návštevníkoch webstránky spracúva Prevádzkovateľ za účelom zlepšenia funkcionality webstránky a z rôznych technických, administratívnych a prevádzkových dôvodov, ako napríklad zabezpečenie obsahu, s cieľom zlepšiť webovú stránku Prevádzkovateľa a jej funkčnosť; pre správu webovej stránky; pre interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzu dát, testovania, výskumu, štatistické účely a prieskumy.

Kategória spracúvaných osobných údajov:

bežné osobné údaje

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • meno, priezvisko,
 • fakturačná a dodacia adresa,
 • telefón, email,
 • dátum registrácie,
 • posledné prihlásenie,
 • celková suma objednávky

Právne základy spracúvania

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu),
 • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom, a zlepšenie funkcionality webstránky,
 • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, zasielaním newslettra alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.


Z AKÝCH ZDROJOV ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od návštevníkov na základe návštevy webovej stránky Prevádzkovateľ, vyplnenia objednávkového formulára a zadania kontaktných údajov, a následne na základe ich aktivity na webovej stránke.


ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE S ĎALŠÍMI OSOBAMI?

Prevádzkovateľ využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú administratívnu, odbornú a technickú podporu na podporu IT, bezpečnosti a správu portálu. Ďalej zdieľame Vaše osobné údaje so spoločnosťami poskytujúcimi kuriérske a prepravné služby. Pre účely plnenia ich zmluvných povinností im musí Prevádzkovateľ odovzdať určité osobné údaje dotknutých osôb.

Spoločnosť môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

Vyššie uvedené tretie strany sú však zo strany Prevádzkovateľ preverené a poskytujú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu osobných údajov návštevníkov.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.


ODOVZDÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE DO KRAJÍN MIMO EÚ/EHP?

Osobné údaje návštevníkov nie sú odovzdávané do krajín mimo Európsky hospodársky priestor (EHP).


AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Prevádzkovateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov návštevníkov využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Prevádzkovateľ udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom návštevníkov je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.


AKO DLHO BUDEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAŤ?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe návštevy webovej stránky po dobu 3 rokov od uskutočnenia návštevy.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 3 roky od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.


AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany Prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľov,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (I) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (II) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (III) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (IV) boli spracúvané nezákonne; alebo (V) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (I) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; (II) spracúvanie je protizákonné; (III) ak ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (IV) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľa prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.


OTÁZKY A KONTAKTY

Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, máte záujem odvolať súhlas udelený súhlas alebo podať sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou alebo emailom.

CARPIO plus s.r.o.

adresa: Hlavná 16, 941 07 Veľký Kýr

e-mail: eshop@carpio.sk


ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Je možné, že Prevádzkovateľ sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke https://carpio.sk v sekcii Zásady spracúvania osobných údajov. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po zverejnení zrevidovaných Zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom uvedenej webovej stránky

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov Dolu podpísaný
Namietanie spracúvania osobných údajov
Žiadosť DO na uplatnenie práva
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Dolu podpísaný

Odber noviniek

Buďte vždy v obraze, odoberajte novinky, tipy, triky a motiváciu k maximálnemu výkonu!